06-14332073 info@binkbuiten.nl
Selecteer een pagina

Privacyverklaring

 

LEES DEZE TEKST IN PDF

 

BINK wordt in nauwe samenwerking met USC Fysiotherapie en Sport4Kidz uitgevoerd door Daarbuiten. Daarbuiten is verantwoordelijk voor het registreren, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens zoals verkregen via de website en/of de persoonsgegevens van uw kind.

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring vragen dan kunt via onderstaande gegevens contact opnemen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

BINK verwerkt persoonsgegevens van u of uw kind doordat uw kind sport bij BINK en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam (ouder en/of kind); geslacht kind; leeftijd kind; adresgegevens; telefoonnummer; en e-mailadres.

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door in correspondentie of telefonisch aanvullende, relevante informatie aan te geven die helpen bij de juiste benadering van u of uw kind.

Contactgegevens BINK

info@binkbuiten.nl

Contactgegevens Daarbuiten

Jan Vrijmanstraat 47, 1087MB Amsterdam | T: 06 14332073 / 06 44768286 |  E: info@daarbuiten.nl

Contactgegevens USC Fysiotherapie

Sportcentrum Universum, Science Park 306, 1098 XH Amsterdam | T: 020 5258952
E: info@uscfysiotherapie.nl

De verwerking van uw persoonsgegevens

Deze website bevat een inschrijfformulier en een contactformulier. De gegevens die u invult op dit formulier worden alleen per e-mail verzonden naar de afdeling waarvoor de gegevens relevant zijn. Dit is een mailbox waar alleen mensen die op dit moment werkzaam zijn voor BINK, toegang tot hebben. De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek.

Indien BINK vanuit uw huisarts, ziekenhuis of andere eerste lijn zorgverleners informatie krijgt over uw kind, wordt deze informatie opgeslagen in een met wachtwoord beveiligd registratiesysteem. Er heeft slechts een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de eigenaren van Daarbuiten en de daartoe aangestelde of betrokken eerste lijn therapeuten, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Na deelname, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

Uw rechten

Als ouder van een kind dat deelneemt aan BINK kunt u kosteloos de volgende rechten uitoefenen:

Het recht op inzage: u heeft het recht om de gegevens die over u of uw kind zijn vastgelegd in te zien.
Het recht op rectificatie en aanvulling: als u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de eigenaren van Daarbuiten of de betrokken therapeut verzoeken deze te wijzigen of aan te vullen.
Het recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om, waar mogelijk, minder gegevens te laten verwerken
Het recht op data-portabiliteit: u heeft het recht om de opgeslagen persoonsgegevens van uw kind over te dragen naar bijvoorbeeld een zorginstelling.
Het recht op vergetelheid: u heeft het recht om uw gegevens te laten verwijderen.
Wilt u een van deze rechten te gelde maken? Neem dan contact op via bovenstaande contactgegevens. Daarbuiten of directe BINK-medewerkers kunnen u vragen zich te legitimeren bij het uitvoeren van uw verzoek(en).

Verstrekking aan derden

Gegevens van deelnemers worden, zonder toestemming van de deelnemers of zijn of haar ouders/ wettelijke vertegenwoordigers, niet aan derden verstrekt. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de deelnemer of zijn ouders/ wettelijke vertegenwoordiger hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na mogelijk overlijden van de deelnemer worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Teneinde BINK verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden zal er ook wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Medewerkers van BINK zullen u om toestemming vragen voor het gebruik van de gegevens van uw kind. Om uw privacy en/of de privacy van uw kind te waarborgen, zullen deze gegevens niet tot u en uw kind herleidbaar zijn (anoniem). Als u eerder toestemming heeft gegeven voor deelname aan, of de verwerking van onderzoeksgegevens, maar daar later toch van af wil zien is dat geen probleem. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door dat mede te delen aan een medewerker van BINK.

Tijdens het uitvoeren van trainingen is het mogelijk dat er foto’s worden gemaakt welke worden gebruikt op de website of bij presentatiemateriaal. Bij het fotomateriaal zal nooit de naam van uw kind vermeld worden. BINK zal u schriftelijk toestemming vragen voor het mogen fotograferen van uw kind.

Klachten

Als u van mening bent dat BINK niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. Tevens kunt u een klacht indienden bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl .

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend.

Google Analytics (analytische cookie)

Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Tijdens uw eerste bezoek aan de website, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van de website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/

Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Vragen en of opmerkingen

Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring? Neem gerust contact met ons op via bovenstaande contactgegevens.